Försäljningsvillkor.

Allmänt

Julius Biljettservice lagrar datauppgifter i enlighet med datainspektionens bestämmelser. Uppgifterna är skyddade enligt datainspektionen. Biljettköparen ger sitt samtycke till sådan databehandling och att Julius Biljettservice får använda och lämna ut uppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som biljettköparen beställt eller anmält sitt intresse för.

Julius Biljettservice får lämna ut biljettköparens namn, adress, e-postadress, telefonnummer eller annan av biljettköparen registrerad uppgift, endast om biljettköparen givit sitt medgivande genom att kryssa för detta. Sådant medgivande ger biljettköparen sitt samtycke till vid registreringen av biljettköpet genom att inte avmarkera X. Har biljettköparen avanmält att uppgifterna inte får användas för direktreklam och e-reklam, får Julius Biljettservice inte använda dessa för sådant ändamål.

Julius Billjettservice svarar inte för eller ersätter skada som uppstår på grund av driftstörning, försening, avbrott eller annan teknisk omständighet som omöjliggör eller försvårar biljettköpet och utnyttjandet av tjänsten.

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten ej får säljas vidare och eller användas i reklamsammanhang, tävlingar, som bifogad artikel, i samband med erbjudande av annan produkt eller tjänst, eller liknande utan skriftligt medgivande från Julius Biljettservice eller arrangören.

Biljetter får ej heller säljas vidare i privat syfte till ett pris överstigande det tryckta på biljetterna ifråga.

I de fall biljettköparen bryter mot, eller försöker kringgå regler och bestämmelser för tjänsten skall rätten till biljetten och därmed tillträde till arrangemanget ifråga ses som förbrukat. Julius Biljettservice äger i dessa fall rätt att makulera biljetten.

Köp och leveransvillkor

En reservation är bindande först när betalning erlagts. Fram till dess har biljettköparen möjlighet att ångra och eller ändra sin reservation. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning skett är biljettköparen därför bunden av sitt köp.

Julius Biljettservice agerar endast som ett ombud för arrangörer, och är ej ansvarig för arrangemangets genomförande, kvalitet eller innehåll. Julius Biljettservice ersätter ej heller för skada som är en följd av inställt arrangemang. Förlorade biljetter ersätts ej. Vid frågor, kontakta vårt kundcenter på mail adress info@juliusbiljettservice.se eller telefonnummer 0775-700 400.

Vid köp av biljetter tas en administrativ- och en hanteringsavgift ut. Den administrativa avgiften beräknas per biljett och varierar efter biljettpris. Hanteringsavgift såsom frakt, transaktionsavgift och liknande tillkommer till varje beställning, oavsett antalet biljetter i beställningen, beroende på hur biljettköparen väljer att få sina biljetter levererade.

Betalning med bank- eller kreditkort

För att kunna använda ditt bank- eller kreditkort på ett säkert sätt när du bokar biljetter via Julius Biljettservice, använder vi oss av krypterad överföring.

Uthämtning via våra försäljningskontor

Julius utlämningskontor finner du under "Våra ombud" på hemsidan. Biljetterna ligger normalt reserverade 3 dagar från beställningsdagen. Är beställningen gjord samma vecka som arrangemanget äger rum, måste biljetterna hämtas senast två dagar före föreställning. Uthämtade biljetter återlöses ej.

Ej uthämtad försändelse

Det åligger biljettköparen att kontakta Julius Biljettservice, såvida biljettköparen ej fått sina biljetter inom rimlig tid. Som rimlig tid ska anses en vecka från köpet. Sålda biljetter, vilka skickats med rekommenderat brev till biljettköparen och ej blivit uthämtade, ersätts ej. För omutskick av biljetterna till biljettköparen tillkommer ytterligare hanteringsavgift.

Julius Biljettservice ersätter ej biljettköparen om biljettköparen ej hämtat ut sina biljetter och därav gått miste om möjligheten att se arrangemanget i fråga.

Vid inställt arrangemang

Vid inställt arrangemang/föreställning svarar arrangören för att underrätta biljettköparen. Julius Biljettservice ersätter ej biljettköparen för särskilda kostnader som uppstått i samband med inställt arrangemang/föreställning.

Julius Biljettservice svarar inte för arrangemangets genomförande, varför det kan vara bra att kontrollera detaljer med arrangören. Vid inställt arrangemang återbetalas ej administrativa- och hanteringsavgifter.

Ansvaret för återbetalning vid inställt och eller flyttat arrangemang ligger på arrangören, arrangören har möjlighet att överlåta hanteringen på Julius Biljettservice, exakt tillvägagångssätt vid inställt och eller flyttat arrangemang kan vårt callcenter svara på.

Om ett arrangemang blir uppskjutet till annat datum kommer din biljett vara giltig till den dag och tid arrangemanget flyttats, om inte arrangören meddelar något annat.

Force majeur

Om parts fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför Julius Biljettservice kontroll, såsom t.ex. krig, krigsliknande händelse, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, strejk, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleksförhållande (naturkatastrof) eller eldsvåda, befrias part från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådana fall är Julius Biljettservice ej skyldig att utge skadestånd.